katenamn

Samtalsterapi

Jag arbetar som psykoterapeut med enskilda, par och grupper.

Enskilda samtal
När du söker en samtalspartner inleds kontakten som regel med ett eller flera orienterande samtal där vi undersöker din situation. Tillsammans prövar vi att klargöra hur problemen ser ut och vilken handlingsstrategi som vore bäst.

Ibland kan några klargörande samtal vara nog för att med tillförsikt gå vidare i livet. I andra fall kan det vara tillrådligt att ägna längre tid åt att arbeta med sig själv i terapi. Du kan behöva betänka i vilken fas i livet du befinner dig, hur det ser ut omkring dig och i vilken utsträckning du kan göra det du vill och vara vän med dina känslor. Och viktigast av allt – hur du har det i dina relationer till andra människor.

Den enskilda terapin, som kan innehålla både dialog och aktion, kan vara att föredra vid korta fokuserade terapier eller då det ännu känns otryggt att delta i en grupp. Det kan också finnas andra individuella skäl till att enskild terapi är att föredra. Som regel träffar man sin terapeut en gång/vecka.

Parterapi
Att leva samman som par är ett livsprojekt inom samhällets ramar. Familjebildning finns i alla kända mänskliga kulturer. Den tryggar barns och vuxnas behov av föda, skydd och känslomässig närhet. Den snabba utvecklingen i vår kultur har inneburit föränderlighet ifråga om normer och gruppstrukturer. Krav på personlig lycka och individuell tillfredställelse har fått större plats. Samtidigt har ekonomisk utveckling minskat nödvändigheten att hålla samman familjen.

Att kärleken är blind är ett gammalt uttryck. I förälskelsen ser man sin partners bästa sidor och blundar för svårigheterna. Till samboendet kommer man med varsin ryggsäck, som innehåller förväntningar och roller från tidigare erfarenheter, inte minst från sin egen uppväxtfamilj. Att älska i nöd och lust betyder att kunna leva med varandras olikheter och brister och tillsammans skapa en familj, som ger känslomässig näring nog åt vuxna och barn. Det förutsätter öppenhet i ord, känslor och handlingar. Om parterna tappar lusten och förmågan att mötas på ett genuint sätt blir atmosfären i familjen lätt förgiftad. Det kan leda till återkommande konflikter, gråstämning eller till att man ger upp.

I parterapi försöker vi återskapa det genuina mötet mellan parterna, uppmuntra till att tala fritt och att låta tillbakahållna känslor komma till uttryck. Det kan innebära att behöva förlika sig med att sanningen och verkligheten inte alltid är den man önskar. Man kan behöva vädra gammal historik och reda ut gamla missförstånd. Man kan behöva lära sig att tala med varandra på ett nytt sätt och göra nya överenskommelser.

Om en separation ändå är nödvändig kan samtal ha som mål att mildra konsekvenserna, både för de vuxna och ev. barn, genom tydliga överenskommelser och genom att i möjligaste mån reda ut konflikter och besvikelse, som annars kan ligga till grund för långvarig osämja och bitterhet.

I parterapi arbetar vi med en eller två terapeuter. Som regel inleds kontakten med ett eller flera orienterande samtal där vi undersöker din och din partners situation. Tillsammans prövar vi att klargöra hur problemen ser ut och vilken handlingsstrategi som vore bäst.

Samtal i grupp
Samtal i grupp är – eftersom allt mänskligt liv försiggår i grupp – ett bra alternativ närhelst det är möjligt. Som deltagare gör du erfarenheten att du inte är ensam om dina svårigheter. En grupp innehåller en stor skatt av samlad mänsklig erfarenhet. Man upptäcker hur man kan hjälpa varandra.

Gruppen erbjuder en unik möjlighet för personlig utveckling. Där kan man göra de erfarenheter av viktiga möten som måhända inte skett tidigare i ens liv och få nya perspektiv på sin tillvaro. I gruppen kan man ta risken att pröva något nytt, våga experimentera och få feedback utan att ett eventuellt misslyckande leder till allvarliga konsekvenser. Den som inte vågar ta risken att göra fel kommer aldrig att lära sig något nytt och drabbas istället av stagnation och leda i sitt liv.

Gruppens längd och frekvens beror på ändamålet. Terapigrupper kan löpa under längre tid, som regel en gång per vecka. Vi rekommenderar att man deltar under minst ett års tid. Korttidsgrupper med särskilt fokus, t.ex. sorgebearbetning, eller krishantering löper under kortare tid, 10–20 gånger och är oftast homogena med syftning på valt fokus.

Vissa tider finns jag på Linnégatan